Przejdź do głównej treści Przejdź do menu

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius

rezerwacja i sprzedaż biletów online

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.

rezerwacja i sprzedaż biletów online.
Widok na fragment fasady Collegium Maius z wewnętrznego dziedzińca budynku.
Czas na złożenie zamówienia:

Deklaracja dostępności

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego przeznaczonej do sprzedaży biletów wstępu.

 

Data publikacji strony internetowej: 20.11.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.11.2020

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

- Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-04

- Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-04

- Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Lebioda , e-mail: collegiummaius.info@uj.edu.pl, telefon: 12-663-13-07

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

- dane osoby zgłaszającej żądanie

- wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi

- sposób kontaktu

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Maius, jest obiektem zabytkowym o utrudnionej lub ograniczonej możliwości przeprowadzania adaptacji architektonicznych celem przystosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Dziedziniec (parter)

- możliwość wjazdu na wózku;

- możliwość wejścia z psem przewodnikiem;

- łatwo dostępna toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością ruchową;

- łatwo dostępna winda osobowa prowadząca na wyższe kondygnacje budynku;

-obecność tzw. podjazdów umożliwiających wjazd wózkiem inwalidzkim na progi, schodki itd.;

 

Ekspozycje (1. piętro):

- możliwość dotarcia (na wózku, z psem przewodnikiem itd.) na ekspozycje Muzeum za pomocą windy osobowej z poziomu Dziedzińca;

- obecność tzw. podjazdów umożliwiających wjazd wózkiem na progi, schodki itd.;