Przejdź do głównej treści Przejdź do menu

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius

rezerwacja i sprzedaż biletów online

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.

rezerwacja i sprzedaż biletów online.
Widok na fragment fasady Collegium Maius z wewnętrznego dziedzińca budynku.
Czas na złożenie zamówienia:

Regulamin

internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego 


§ 1. [postanowienia wstępne]


1. Rezerwacja i sprzedaż biletów wstępu do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest prowadzona przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24, NIP 675-000-22-36, REGON 000001270, zwanym dalej „Muzeum".
2. Internetowa rezerwacja i sprzedaż biletów jest prowadzona na stronie https://maius-bilety.uj.edu.pl/ na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem".
3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się słowniczek, nadając poniższym pojęciom następujące znaczenie:
a) Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która korzysta z systemu sprzedaży online;
b) Bilet - uprawnia Użytkownika do wstępu na wybraną przez niego w procesie zakupu biletu ekspozycję muzealną (trasę zwiedzania). Za bilet uznawany jest również dokument niefiskalny o nazwie „Paragon” generowany w internetowym systemie sprzedaży biletów wstępu do Muzeum UJ w formacie *.PDF, otrzymywany przez Użytkownika po złożeniu zamówienia (rezerwacji) na wybraną trasę zwiedzania. W Internetowym systemie sprzedaży dostępne są następujące rodzaje biletów wstępu:
aa) Bilet normalny, przy czym w Internetowym systemie sprzedaży można zarezerwować max. do 22 biletów normalnych;
ab) Bilet ulgowy, przy czym w Internetowym systemie sprzedaży można zarezerwować max. do 22 biletów ulgowych;
ac) Bilet bezpłatny, przy czym w Internetowym systemie sprzedaży można zarezerwować max. do 5 biletów indywidualnych po uprzednim zarezerwowaniu przynajmniej 1 biletu normalnego lub ulgowego.
c) Trasa zwiedzania – Użytkownik dokonując zakupu biletu uzyskuje możliwość zwiedzania trasy Muzeum w godzinach 10:00 - 15:00 (ostatnie wejście 14:30): Ekspozycja główna – Trasa zwiedzania: od Librarii (dawnej biblioteki) przez Stuba Communis (dawna jadalnia), skarbce uniwersyteckie, pokoje profesorskie, salę Mikołaja Kopernika do reprezentacyjnej Auli Jagiellońskiej, zwiedzanie indywidualne lub w grupach liczących do 5 osób, trwającego przez około 30 - 40 minut;
4. Do korzystania z Internetowego systemu sprzedaży niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
a) dysponowanie komputerem klasy PC lub urządzeniem przenośnym;
b) dostęp do sieci Internet;
c) zainstalowanie w systemie komputera lub urządzenia przenośnego przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox wersja minimum 60.0, Opera wersja minimum 42.0, Google Chrome wersja minimum 70.0, Microsoft Edge) oraz oprogramowania do otwierania plików *.PDF.
5. Internetową rezerwację i sprzedaż biletów prowadzi się przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z wyjątkiem koniecznych przerw technicznych lub awarii.
6. Czas świadczenia usługi przez Muzeum na rzecz Użytkownika dokonującego zakupu danej usługi za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży jest uzależniony od rodzaju danego biletu oraz rodzaju zwiedzanej ekspozycji muzealnej, to jest trasy zwiedzania Muzeum.
7. Użytkownik nie może za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży dostarczać treści o charakterze bezprawnym.


§ 2 [bilety - wysokość opłat za ich zakup]


1. Muzeum zastrzega, że w przypadku znacznego zainteresowania daną usługą - Muzeum może wprowadzić ograniczenie liczby biletów, które dany Użytkownik może zarezerwować i kupić na określony termin.
2. Ceny biletów w Internetowym systemie sprzedaży:
a) są podane w złotych polskich - PLN;
b) zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie obowiązującej na dzień ich sprzedaży stawce;
3. Wszelkie koszty związane z zakupem biletów ponad ceny prezentowane w Internetowym systemie sprzedaży wymagają udzielenia odrębnej i wyraźnej zgody Użytkownika Internetowego systemu sprzedaży.
4. Zabrania się Użytkownikowi pod rygorem unieważnienia biletu oraz konieczności zakupu przez niego normalnego biletu wstępu do Muzeum:
a) korzystania z zakupionego biletu niezgodnie z uprawnieniami do skorzystania ze stawek preferencyjnych (ulgowych) albo otrzymania bezpłatnego biletu,
b) wstępu na daną ekspozycję muzealną bez ważnego biletu.
5. Cena biletu podana w Internetowym systemie sprzedaży jest wiążąca w chwili dokonywania przez Użytkownika zakupu biletu, zgodnie z Cennikiem biletów stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Użytkownik w toku dokonywania zakupu biletów, po wybraniu przez niego rodzaju i liczby biletów w Internetowym systemie sprzedaży, zgodnie z treścią § 4 ust. 7 lit. c) Regulaminu, otrzyma na adres poczty elektronicznej wskazany w § 4 ust. 2 lit. b) Regulaminu fakturę proforma zapisaną w pliku w formacie *.PDF, a następnie, po dokonaniu zakupu, bilet w formacie *.PDF.
7. Użytkownik chcący otrzymać fakturę za zakupiony bilet powinien ten fakt zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem collegiummaius.info@uj.edu.pl albo osobiście w kasie Muzeum, załączając albo przedstawiając zakupiony przez niego bilet w Internetowym systemie sprzedaży. Składając wniosek o wystawienie faktury elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktury, w formie elektronicznej, na wskazany w § 4 ust. 2 lit. b) Regulaminu.
8. Muzeum zastrzega, że ostateczne żądanie wystawienia faktury do wcześniejszej sprzedaży fiskalnej dokonanej za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży może nastąpić w siedzibie Muzeum nie później niż 3 miesiące od daty zakupu biletu.
9. Użytkownik realizuje zakupiony bilet okazując go pracownikowi Muzeum przy wejściu na wystawę, w formie papierowej albo na ekranie urządzenia przenośnego.
10. Użytkownicy, którzy zakupili odpowiednio bilet ulgowy albo otrzymali bilet bezpłatny, zobowiązani poddać się kontroli pracownika Muzeum przy wejściu na trasę zwiedzania, okazując wraz z biletem pracownikom Muzeum dokumenty uprawniające do zniżki.


§ 3 [Uprawnienia do zakupu ulgowych biletów oraz do uzyskania darmowych biletów]


1. Bilet wstępu do Muzeum jest odpłatny, z wyjątkiem postanowień ust. 3 oraz 4 niniejszego paragrafu Regulaminu.
2. Uprawnionymi do zakupu biletów ulgowych są poniższe kategorie podmiotów:
a) uczniowie szkół systemu oświaty, słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, studenci oraz doktoranci;
b) uczniowie szkół, studenci oraz doktoranci będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
c) osoby powyżej 65. roku życia, emeryci, renciści, renciści socjalni, będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
d) nauczyciele:
da) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
db) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
e) osoby odznaczone odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnione tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej";
f) kombatanci;
g) osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu art. 3 pkt. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (Dz. Urz. UE L 2019 Nr 151, str. 70) będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym osoby niepełnosprawne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 426 ze zm.);
h) osoby będące posiadaczami Karty Dużej Rodziny, o ile nie są one uczestnikami zajęć zorganizowanych;
i) osoby będące posiadaczami Krakowskiej Karty Rodzinnej, o ile nie są one uczestnikami zajęć zorganizowanych.
3. Uprawnionymi, zgodnie z art. 10 ust. 3b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, do otrzymania biletów bezpłatnych są poniższe kategorie podmiotów:
a) osoby odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis";
b) pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
c) członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
d) posiadacze Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
e) dzieci do lat 7;
f) weterani i weterani poszkodowani.
4. Uprawnionymi, zgodnie z decyzją dyrekcji Muzeum podjętą w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, do otrzymania biletów bezpłatnych są również poniższe kategorie podmiotów:
a) studenci UJ;
b) doktoranci UJ;
c) pracownicy UJ;
d) pracownicy muzeów niewpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
e) osoby towarzyszące osobom z niepełnosprawnościami w rozumieniu art. 3 pkt 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (Dz. Urz. UE L 2019 Nr 151, str. 70) będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym osoby niepełnosprawne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 426 ze zm.);
f) przewodnicy turystyczni w rozumieniu art. 3 pkt 7a w zw. z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
g) piloci wycieczek w rozumieniu art. 3 pkt 7b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
5. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie osób wskazanych w ust. 2 – 4 powyżej, odpowiednio do zakupu biletu ulgowego albo otrzymania biletu bezpłatnego są:
a) Bilet ulgowy, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Regulaminu:
aa) legitymacja szkolna, studencka, doktoranta;
ab) dokument potwierdzający uprawnienia, wydany w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
ac) legitymacja emeryta – rencisty lub inny dokument potwierdzający wiek;
ad) legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności;
ae) legitymacja nauczyciela wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
af) legitymacja poświadczająca przyznanie odznaki „Za opiekę nad zabytkami", odznaki honorowej „Zasłużony działacz kultury", odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnienia tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
ag) legitymacja kombatanta;
ah) legitymacja osoby niepełnosprawnej lub ważne orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności, jak również każdy inny dokument stwierdzający niepełnosprawność w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
ai) Karta Dużej Rodziny;
aj) Krakowska Karta Rodzinna;
b) Bilet bezpłatny, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Regulaminu:
ba) legitymacja poświadczająca przyznanie odznaczenia Orderu Orła Białego, Orderu Wojennego Virtuti Militari, Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis";
bb) legitymacja służbowa;
bc) legitymacja Membership Card ICOM lub Membership Card ICOMOS;
bd) Karta Polaka;
be) dokument potwierdzający wiek;
bf) legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego;
bg) zaświadczenie albo legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie.
c) Bilet bezpłatny, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Regulaminu:
ca) Legitymacja studenta UJ;
cb) legitymacja doktoranta UJ;
cc) legitymacja pracownika UJ;
cd) legitymacja służbowa;
ce) przewodnicy turystyczni – nie dotyczy;
cf) piloci wycieczek – nie dotyczy;
cg) opiekunowie osób z niepełnosprawnościami – nie dotyczy.


§ 4 [konto Użytkownika i procedura zakupu]


1. Użytkownik rezerwuje i kupuje bilety w Internetowym systemie sprzedaży za pomocą indywidualnego konta, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu Regulaminu.
2. Nadanie konta wymaga rejestracji, w tym w szczególności podania następujących danych:
a) imienia i nazwiska;
b) adresu poczty elektronicznej, który będzie loginem identyfikatorem Użytkownika;
c) numeru telefonu komórkowego zapewniającego kontakt z Użytkownikiem
3. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta poprzez login (identyfikator Użytkownika) i hasło.
4. Użytkownik może dokonać zakupu biletów bez rejestracji po podaniu danych niezbędnych do realizacji transakcji.
5. Zakup biletu następuje poprzez dokonanie w Internetowym systemie sprzedaży rezerwacji biletu i dokonanie płatności na rzecz Muzeum, w sposób przewidziany Regulaminem.
6. Muzeum zastrzega, iż rezerwacji i zakupu biletu można dokonać nie wcześniej niż na 14 dni oraz nie później niż na 1 dzień przed wybranym przez Użytkownika terminem (datą i godziną) zwiedzania danej ekspozycji (trasy) przypadającym od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu art. 1 oraz art. 1a ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, a także organizacji uroczystości uniwersyteckich odbywających się w siedzibie Muzeum.
7. Proces rezerwacji i zakupu biletu wstępu przez Użytkownika za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży przebiega zgodnie z poniższym schematem:
a) Wybór trasy zwiedzania: Ekspozycja główna;
b) Wybór terminu (daty i godziny): najpierw następuje wybór daty kalendarzowej, a następnie godziny zwiedzania ekspozycji, przy czym wówczas system informuje o liczbie biletów dostępnych na wybraną godzinę;
c) Wybór rodzaju i liczby biletów: po wyborze rodzaju i liczby rezerwowanych biletów wstępu, system przelicza wartość danego rodzaju zarezerwowanych przez Użytkownika biletów;
d) Podsumowanie: system podsumowuje proces rezerwacji biletów, informując Użytkownika o wybranych przez niego rodzaju trasy zwiedzania, terminie (dacie i godzinie) zwiedzania, rodzaju, liczbie i wartości zarezerwowanych biletów oraz wysokości ceny z tytułu dokonanej rezerwacji. Od tego momentu Użytkownik ma 30 minut na opłacenie zarezerwowanych przez niego biletów;
e) Podsumowanie – c. d.: system prezentuje dane Klienta (imię i nazwisko, adres e-mail; numer telefonu) – zarejestrowanego Użytkownika w Internetowym systemie sprzedaży.


§ 5 [płatności i dostarczenie biletu]


1. Płatność za bilet jest możliwa za pomocą systemu płatności elektronicznej akceptowanego przez Muzeum.
2. Użytkownik Internetowego systemu sprzedaży przyjmuje do wiadomości, że naciśnięcie przez niego przycisku ZAPŁAĆ ON-LINE znajdującego się na stronie https://maius-bilety.uj.edu.pl/ w zakładce „PŁATNOŚĆ ON-LINE", po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto Użytkownika lub wybraniu opcji KUP BEZ ZAKŁADANIA KONTA i podaniu niezbędnych danych, wiąże się z koniecznością zapłaty podanej tam ceny.
3. Płatności za zarezerwowane bilety dokonuje się w ciągu 30 minut od chwili ich zamówienia. Bilety nieopłacone w tym terminie, wracają do puli sprzedaży, zaś nieopłacone w czasie zamówienie uważa się za anulowane.
4. Użytkownikowi zakupiony bilet zostanie dostarczony za pośrednictwem poczty elektronicznej, dostępnej pod adresem poczty elektronicznej podany przy rejestracji.


§ 6 [prawo odstąpienia]


1. Zgodnie z postanowieniami art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
2. Zwrot pieniędzy za zakupiony bilet nie przysługuje, za wyjątkiem przypadków określonych w § 7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
3. W razie wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 powyżej, Użytkownik informowany jest o tym fakcie przez Muzeum. Informacja może być wysłana przez Muzeum mailem na adres podany przez Użytkownika, w procesie zakupu biletu na adres poczty elektronicznej wskazany w § 4 ust. 2 lit. b) niniejszego Regulaminu.


§ 7 [zwroty za niewykorzystane bilety]


1. W przypadku zamknięcia Muzeum albo podjęcia decyzji o całkowitym wstrzymaniu dostępności ekspozycji muzealnych dla zwiedzających albo zmiany przez Muzeum terminu zakupionej usługi zwiedzania w stosunku do terminu widniejącego na zakupionym bilecie, Użytkownikom Internetowego systemu sprzedaży Muzeum zwraca należności za niewykorzystane bilety.
2. W sytuacji opisanej w ust. 1, Użytkownikowi zwracane jest 100% ceny za zakupiony przez niego bilet za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży Muzeum.
3. Zwrotu należności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dokonuje się zgodnie z poniżej opisaną procedurą:
a) Użytkownik za pośrednictwem poczty elektronicznej Muzeum dostępnej pod adresem collegiummaius.info@uj.edu.pl przesyła wniosek o zwrot niewykorzystanego biletu zakupionego za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży Muzeum, podając: imię i nazwisko, numer biletu, datę sprzedaży biletu, zarezerwowaną datę i godzinę ekspozycji muzealnej oraz uzasadnienie zwrotu;
b) Po weryfikacji poprawności i zgodności zwrotu z niniejszym Regulaminem przez przedstawiciela Muzeum, Muzeum wyda dyspozycję zwrotu. Następnie Użytkownik otrzyma fakturę korektę, w przypadku wystawienia mu na jego wniosek przez Muzeum faktury. Po akceptacji faktury korygującej Użytkownik otrzyma należny zwrot za pomocą systemu płatności elektronicznej akceptowanego przez Muzeum.


§ 8 [reklamacje]


1. Użytkownik Internetowego systemu sprzedaży ma prawo składania reklamacji dotyczących błędnego działania systemu, braku lub niepełnej realizacji zakupionych usług.
2. Reklamacje należy składać:
a) pocztą elektroniczną pod adresem collegiummaius.info@uj.edu.pl,
b) pisemnie pod adresem Muzeum wskazanym w § 1 ust. 1.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko reklamującego, jego adres elektroniczny lub pocztowy umożliwiający kontakt, numer zamówienia, której reklamacja dotyczy oraz przyczyny złożenia reklamacji.
4. Reklamacja dotycząca działania serwisu płatności elektronicznych powinna zawierać oprócz danych wskazanych w ust. 3: numer transakcji, potwierdzenie dokonania płatności, kwotę transakcji, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę transakcji.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich wpływu, przy czym o wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostanie zawiadomiony na trwałym nośniku przesłanym pod adres elektroniczny zgodnie z § 4 ust. 2 lit. b).
6. Brak zawiadomienia Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie zakreślonym w ust. 5 jest równoznaczny z jej uznaniem.


§ 9 [dane osobowe]


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.
2. W Uniwersytecie Jagiellońskim został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Biuro Inspektora Danych Osobowych, ul. Czapskich 4/27, 31-110 Kraków. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 663 1225.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) wykonania umowy, której przedmiotem jest zakup biletów – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych w związku z zawartą umową – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
c) realizacji uzasadnionego interesu Administratora w postaci dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z umową – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania ww. umowy oraz realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
5. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.
6. Zebrane dane osobowe w zakresie:
a) imienia,
b) nazwiska,
c) adresu e-mail,
zostaną udostępnione odrębnemu administratorowi danych - Dotpay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28B, 30-552 Kraków, w celu realizacji umowy, o której mowa w pkt. 3 oraz dokonania płatności
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, w tym dokonania wzajemnych rozliczeń, przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
8. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.


§ 10 [postanowienia końcowe]


1. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika Internetowego systemu sprzedaży oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Użytkownika Internetowego systemu sprzedaży powstałe na skutek podania przez niego błędnych danych.
3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez osoby nieuprawnione, które uzyskały dostęp do konta Użytkownika Internetowego systemu sprzedaży w wyniku niedochowania zasad ostrożności przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
4. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Muzeum, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich w Internetowym systemie sprzedaży. W przypadku Użytkowników, którzy zawarli umowę na świadczenie usług przez Muzeum przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu, jego postanowienia są dla tego Użytkownika wiążące, o ile wyrazi on zgodę na zasadach określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu Regulaminu.
5. W czasie trwania umowy Użytkownik ma prawo żądać potwierdzenia jej treści na piśmie, jak również ma także prawo żądać zmiany środka porozumiewania się na odległość, chyba że stosowanie takiego środka nie jest przewidziane w umowie lub nie odpowiada on charakterowi świadczonej usługi.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.12.2020 r.Załącznik nr 1

do REGULAMINU Internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego


CENNIK BILETÓW

 

 

Rodzaj biletu

Cena w PLN (z 8% VAT)

Bilet normalny

12

Bilet ulgowy uczniowski

6

Bilet ulgowy seniorski

6

Bilet ulgowy pozostali

6

Karta Dużej Rodziny – dorośli

6

Karta Dużej Rodziny – dzieci

4

Krakowska Karta Rodzinna – dorośli

6

Krakowska Karta Rodzinna – dzieci

4

Bilet bezpłatny

0